Algemene
gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

Deze website wordt beheerd en onderhouden door h.uni vzw, met maatschappelijke zetel te 1200 brussel, hippokrateslaan,10, ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) onder nummer be 0741.899.946 (hierna genoemd « h.uni » of « wij »).

Contact : info@huni.be

Webhosting: maehdros 

Toepassing van de algemene gebruiksvoorwaarden

Door toegang tot onze website verklaart u kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven informatie. Door gebruik van onze website (lezen van de inhoud, downloaden van bestanden, invullen van registratieformulieren) aanvaardt u formeel, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud de huidige algemene voorwaarden en verbindt u zich tot hun naleving.
H.uni behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de huidige algemene voorwaarden te wijzigen. Deze aanpassingen gelden voor elk gebruik van de website.

Algemene gebruiksvoorwaarden

H.uni zet zich in om de goede werking en de continuïteit van de website te waarborgen. Wij garanderen geen enkele compatibiliteit en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker de website of zijn inhoud, volledig of gedeeltelijk, niet kan raadplegen, om welke reden dan ook.

H.uni vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website. In het bijzonder kan h.uni niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door (niet-limitatieve lijst):

  • De beschadiging of de frauduleuze toegang tot gegevens en/of de accidentele overdracht ervan via virussen;
  • De opschorting of de stopzetting van de website wegens overmacht, een feit buiten de wil van h.uni vzw (stroomonderbreking, technische problemen aan materiaal, programma’s, apps en software of het internetnetwerk…) of voor onderhoud van de website;
  • Enz.

De gebruiker verbindt zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat zijn uitrusting of zijn gegevens getroffen worden door virussen, bugs, trojaanse paarden of elke andere malware, van welke aard ook.

In het kader van de toegang van de gebruiker tot de website of de inhoud ervan, onthoudt de gebruiker er zich uitdrukkelijk van om, op welke manier ook en met welke gebruikte technische middelen ook, (niet-limitatieve lijst):

  • Enige daad te proberen stellen of technische middelen in te voeren die op enig ogenblik de toegang van de gebruikers en de goede werking van de website zouden kunnen verstoren (niet-beperkende lijst van aanvallen of gebruik van bekende of toekomstige gebreken in de informatiesystemen);
  • Op enige manier commentaar te geven die schadelijk en/of lasterlijk is, en dus strijdig met de belangen van de eigenaar van de website;
  • Enz.
Intellectuele eigendom

Auteursrechten/copyright: h.uni vzw

De toegang tot de website www.huni.be verleent u het recht tot het privé- en niet-exclusieve gebruik van deze site. De huidige website en de verschillende elementen die erop voorkomen, inclusief onder meer de teksten, beelden, illustraties, grafische voorstellingen, logo, iconen, geluiden, software… zijn de eigendom van h.uni, zoals bepaald in de wetgeving over de auteursrechten en de intellectuele eigendom. Behalve uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de publicatie is elke aanpassing, reproductie, weergave en downloaden van het geheel of een gedeelte van de site, op welke drager dan ook, voor elk ander dan privégebruik verboden.

Persoonlijke gegevens en beheer van cookies

Door op de website te surfen en de diensten van de website te gebruiken, bezorgt de gebruiker een aantal persoonlijke gegevens aan deze website zoals, maar zonder beperking, zijn dynamisch ip-adres, zijn browser, zijn e-mailadres, enz.
De bescherming van de persoonlijke gegevens en het beheer van de cookies worden door de leverancier uitgevoerd, overeenkomstig zijn beleid inzake bescherming van de persoonlijke gegevens.

Links naar andere websites

onze website bevat links naar andere websites. De inhoud van onze algemene gebruiksvoorwaarden is enkel van toepassing op onze website. Het is aan u om de informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen van de websites waarnaar deze links u verbinden.

H.uni oefent geen enkele controle uit op de websites waarnaar verwezen wordt en, meer algemeen, op de bedoelde internetbronnen. H.uni is bijgevolg niet aansprakelijk voor de terbeschikkingstelling van deze websites en externe bronnen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, reclame, producten, diensten of elk ander materiaal dat op of vanuit deze websites of externe bronnen beschikbaar is.

Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of aangevoerde schade of verlies als gevolg van of met betrekking tot het gebruik van de inhoud, van goederen of diensten beschikbaar op deze websites of externe bronnen of het feit deze inhoud, goederen of diensten vertrouwd te hebben.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder het belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden is aan het belgisch recht onderhevig en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement brussel.

Update van het huidige beleid

Dit beleid kan te allen tijde en zonder bericht van aanpassing worden bijgewerkt.

Wij bevelen u aan om het regelmatig te raadplegen.